Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγρίνιο  28-9-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.:85660
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) Τμήμα Ταμείου
     Τηλ. & fax 2641026314
β) Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
     Τηλ. 2641022285 & fax 2641024193
Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά & Λ. Μαβίλη  6
Αγρίνιο  30100
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 54 του                  ν.3979/16-6-2011 δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν  αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων  των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από              1-9-2009 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  (16-6-2011) , εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β)  πάσης φύσεως οφειλές που  γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως  οφειλές που  γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη  δημοσίευση του παρόντος νόμου  (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν  τύχει διευκόλυνσης  τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν.3463/2006  και έχει καταβληθεί  το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Με την αριθμ. 334/29-8-2011 Α.Δ.Σ., καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής των οφειλών προς το Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ως εξής:
1.     Οφειλές έως 300,00€ , καταβάλλονται εφάπαξ
2.     Οφειλές έως 1.000,00€ καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
3.     Οφειλές έως 2.000,00€ καταβάλλονται σε 10 ισόποσες δόσεις
       (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
4.      Οφειλές έως 3.000,00€ καταβάλλονται σε 15 ισόποσες δόσεις
       (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
5.     Οφειλές πάνω από 3.000,00€ καταβάλλονται σε 20 ισόποσες δόσεις  (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
          Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης πρέπει να γνωρίζουν ότι προβλέπονται  συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εφαρμογής δηλαδή τρεις μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης,  ήτοι έως 29  Νοεμβρίου  2011.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται  στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  ΠΑΛΑΜΑ  &  ΜΑΒΙΛΗ 6 , 2Ος  όροφος,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
·        Τμήμα Ταμείου,  για βεβαιωμένες οφειλές.  Τηλ: 2641026314
·        Τμήμα  Δημοτικών Προσόδων,  για οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί.  Τηλ: 2641022285

                                                                    ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ